Για την τήρηση αρχείου μέσω gov.gr σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης παρακαλώ όπως επιλέξετε το παρακάτω link:

https://dilosi.services.gov.gr/login?next=/create/q/confirm-personal-info?refname=YPDIL&template=YPDIL&

Εκεί λοιπόν μπορείτε να συμπληρώσετε το παρακάτω κείμενο:

Ο υπογράφων ………………………………………. …………………………….. του …………………………… με Α.Δ.Τ. ………………………. Α.Φ.Μ ………………………………. νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………………….  με έδρα το …………………………………………………Τ.Κ. …………………………………….. Α.Φ.Μ …………………………………..  και …………………………………….. δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ την εταιρεία : EUROCOM SA ME ΑΦΜ 801071729  & ΕΟRI  GR801071729

με έδρα τον Πειραιά και διεύθυνση Κάστορος 55 και τηλεφώνα επικοινωνίας 2169008600, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@eurocomsa.gr  σχετικά με την τήρηση στην ανωτέρω διεύθυνση των Τελωνειακών Παραστατικών καθώς και των υποστηρικτικών εγγράφων αυτών,  των τελωνειακών μας συναλλαγών για χρονικό διάστημα δέκα ετών, και οπωσδήποτε για όσο χρόνο τυχόν εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής του τόπου και του προσώπου τήρησης των ανωτέρω παραστατικών θα ενημερώσουμε άμεσα το τελωνείο εγγράφως                                                                                                        

……………………… …/…/…….

Ο Δηλών

Κάνοντας κλικ στο επόμενο συμπληρώντε όπως παρακάτω:

Και κατόπιν ολοκληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση κατεβάζοντας το αρχείο σε pdf μορφή.

Τέλος, παρακαλώ όπως μας την αποστείλετε συνημμένη, μαζί με την Υ.Δ. Εξουσιοδότησης Εκτελωνισμού.