Για την έντυπη εξουσιοδότηση εκτελωνισμού μέσω gov.gr σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης παρακαλώ όπως επιλέξετε το παρακάτω link:

https://dilosi.services.gov.gr/login?next=/create/q/confirm-personal-info?refname=YPDIL&template=YPDIL&

Εκεί λοιπόν μπορείτε να συμπληρώσετε το παρακάτω κείμενο:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (ΕΔΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)., εξουσιοδοτώ  και  αναθέτω  στους Εκτελωνιστές-Τελωνειακούς Αντιπροσώπους (άρθρο Ι8 κατ 19 τον Κανονισμού. 952/13) με την επωνυμία

EUROCOM A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΟRI:    GR 801071729      GR AEOC 00401919520

Στους οποίους παραδίδω τα γνήσια πρωτότυπα και ακριβή έγγραφα και στοιχεία, κατ’ άρθρο 162 και επόμενα τον κανονισμού 952/13, τα οποία είναι απαραίτητα για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων της επιχειρήσεως μου που ευρίσκονται σε οποιαδήποτε κατηγορίας τελωνειακή αποθήκη η ελεύθερη ζώνη υπό Τελωνειακή επιτήρηση. Επίσης, να προβούν, ενεργώντας από κοινού η μεμονωμένα, στην διενέργεια των κατά νόμο απαραίτητων εκτελωνιστικών εργασιών, με άμεση αντιπροσώπευση, σύμφωνα με το άρθρο 211 επ. Α Κ. καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικού με τις εργασίες αυτές εντύπου , υπέρ καi για λογαριασμό της ως επιχείρησής μας (ΕΔΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ). με ΑΦΜ (ΕΔΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΑΦΜ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) και EORI NUMBER (ΕΔΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ EORI ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) και έδρα την (ΕΔΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) σε όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες της Ελλάδας για τις υφιστάμενες αυτών Τελωνειακές Αρχές. Εξουσιοδοτώ επίσης τον/τους παραπάνω εκτελωνιστές — τελωνειακούς αντιπροσώπους για την κατάθεση της εκδοθείσας από τη Ναυτιλιακή — Μεταφορική στο όνομα της επιχείρησης μου διατακτικής την σύννομη παράδοση και παραλαβή των εμπορευμάτων από τον διαχειριστή κάθε τελωνειακής αποθήκης η ελεύθερης ζώνης καθώς και για την ανάθεση τον μεταφορικού έργου σε μεταφορέα της επιλογής του εξουσιοδοτημένου / ων εκτελωνιστές -τελωνειακού / ων αντιπροσώπου /ων μετά την ολοκλήρωση τον τελωνισμού και την έκδοση άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων από το Τελωνείο. Η παρούσα ισχύει για όλες τις εκτελωνιστικές και συναφείς εργασίες και μέχρι ανακλήσεως της κατά τα άρθρα 218 επ. ΑΚ ή παύση αυτής κατά τα άρθρα 222εσ. Α.Κ “

Κάνοντας κλικ στο επόμενο συμπληρώντε όπως παρακάτω:

Και κατόπιν ολοκληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση κατεβάζοντας το αρχείο σε pdf μορφή.

Τέλος, παρακαλώ όπως μας την αποστείλετε συνημμένη, μαζί με την Υ.Δ. Τήρησης αρχείου.